User suspension from the service will be fair and proportionate.


Status: APPROVED
Changes: 2
Source: link
Author: Hekkerman (23860)


Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 12.1 - 12.8: De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, wordt de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar na dat jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst maandelijks op te zeggen. De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Porton toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van de reeds door Porton geleverde Dienst, tenzij Klant aantoont dat Porton terzake daarvan in verzuim is. Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien aan een Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van een Partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van een Partij of indien de onderneming van een Partij wordt geliquideerd of beëindigd. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Porton reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Porton ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Porton vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Porton ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, heeft Porton het recht de toegangsfaciliteiten van Klant te blokkeren waardoor het gebruik van de Dienst niet meer mogelijk is, onverminderd de verplichting van Klant het gebruik van de Dienst te staken. Tot aan de beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant zelf de Data exporteren, zodat deze zonder na het einde van de Overeenkomst kunnen worden gebruikt. Na de beëindiging van de Overeenkomst is Porton niet verplicht Data aan de klant te verstrekken en/of te converteren. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht of dit geschiedt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, verwijdert Porton binnen drie werkdagen na de einddatum van de Overeenkomst alle Data van de Klant uit haar systemen. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.


Comments:
On 2021-07-20 06:34:22 UTC, CyanoTex (23355) Curator wrote:

APPROVED
No comment givenWe track editorial changes to analyses and updates to a point's status and display the previous versions here as part of an effort to promote transparency regarding our curation process.

Version 1: 2021-07-20 06:34:22 UTC by CyanoTex (23355) Curator

Previous Title: No changes recorded

Updated Title: No changes recorded

Previous Analysis: No changes recorded

Updated Analysis: No changes recorded

Previous Status: PENDING

Updated Status: APPROVED

Version 2: 2021-07-19 10:33:00 UTC by Hekkerman (23860)

Previous Title:

Updated Title: User suspension from the service will be fair and proportionate.

Previous Analysis:

Updated Analysis: Algemene Voorwaarden Porton Private Cloudstorage 12.1 - 12.8: De Overeenkomst wordt steeds voor bepaalde tijd aangegaan, zoals door de Klant aangegeven op de Website bij het aangaan van de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de Klant een consument is, wordt de Overeenkomst die is aangegaan voor de duur van een jaar na dat jaar stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij de Klant gerechtigd is om de Overeenkomst maandelijks op te zeggen. De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien Porton toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat de Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van de reeds door Porton geleverde Dienst, tenzij Klant aantoont dat Porton terzake daarvan in verzuim is. Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien aan een Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van een Partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van een Partij of indien de onderneming van een Partij wordt geliquideerd of beëindigd. In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen Porton reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee samenhangende betalingsverplichting, tenzij de Klant bewijst dat Porton ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Porton vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Porton ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, heeft Porton het recht de toegangsfaciliteiten van Klant te blokkeren waardoor het gebruik van de Dienst niet meer mogelijk is, onverminderd de verplichting van Klant het gebruik van de Dienst te staken. Tot aan de beëindiging van de Overeenkomst kan de Klant zelf de Data exporteren, zodat deze zonder na het einde van de Overeenkomst kunnen worden gebruikt. Na de beëindiging van de Overeenkomst is Porton niet verplicht Data aan de klant te verstrekken en/of te converteren. Indien de Overeenkomst eindigt, ongeacht of dit geschiedt als gevolg van het verstrijken van de duur van de Overeenkomst, ontbinding of opzegging, verwijdert Porton binnen drie werkdagen na de einddatum van de Overeenkomst alle Data van de Klant uit haar systemen. De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Previous Status:

Updated Status: PENDING