WantToKnow.nl/.be

Terms and Conditions
<ul> <li> <i> </i> <i> </i> <i> </i> <i> </i> </li> </ul> <p> <small>Advertentie</small> </p> <ul> <li> <i> </i> </li> <li> <i> </i> </li> <li> <i> </i> </li> </ul> Ga naar inhoud <i> </i> <i> </i> <ul> <li>Politiek <ul> <li>Politiek</li> <li>9-11</li> <li>Oorlog</li> <li>Valse vlag operaties</li> <li>Verkiezingen</li> </ul> </li> <li>Gezondheid <ul> <li>Gezondheid</li> <li>Codex</li> <li>Vaccinaties</li> <li>Voedsel</li> <li>Big Pharma</li> <li>Homeopathie</li> <li>Elektro Magnetische Straling (EMS)</li> <li>Mind-Control</li> </ul> </li> <li>Wetenschap <ul> <li>Wetenschap</li> <li>Energie</li> <li>Klimaat</li> </ul> </li> <li>Economie <ul> <li>Economie</li> <li>Geld</li> <li>Duurzaam</li> </ul> </li> <li>Geschiedenis <ul> <li>Geschiedenis</li> <li>Geheime-Genootschappen</li> <li>Reïncarnatie</li> </ul> </li> <li>Universum <ul> <li>Universum</li> <li>ET</li> <li>UFO</li> <li>Ingo Swann</li> <li>Moongate</li> </ul> </li> <li>Inspiratie <ul> <li>Inspiratie</li> <li>Gastcolumns</li> <li>Humor</li> <li>Meelezen, meeleven</li> <li>Mirin Dajo</li> <li>Mensen</li> <li>John Consemulder</li> <li>Susan Joy Rennison</li> <li>Jules van der Veldt</li> <li>Zo kan het ook</li> <li>Arend Zeevat</li> </ul> </li> <li>Overige <ul> <li>Overige</li> <li>Nieuws</li> <li>Media</li> <li>Boeken</li> </ul> </li> </ul> <ul> </ul> Zoek <i> </i> <i> </i> Algemene voorwaarden WantToKnow aanbiedingen <p> <strong>Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dolphins and Whales Publishing</strong> </p> <p> <strong>1. Algemene bepalingen</strong> <br> Begripsomschrijvingen</p> <p>1.1 Dolphins and Whales Publishing bv is uitgever van de website www.WantToKnow.nl. (hierna te noemen WantToKnow) Gevestigd te Haarlem. (Postadres PB 406 / 2100 AK Heemstede. KvK Amsterdam onder nr .34096846 0000<br> 1.2 Afnemer: de (rechts)persoon met wie WantToKnow een overeenkomst van koop en verkoop heeft gesloten, in het kader van en met betrekking tot, door WantToKnow aangeboden en te leveren goederen en/of diensten. Dit op basis van de aanbieding op genoemde site en/of persoonlijk toegezonden aanbiedingen.</p> <p> <strong>2. Aanbiedingen</strong> </p> <p>2.1 Alle door WantToKnow gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het tonen van een prijs door WantToKnow aan afnemer verplicht eerste partij niet absoluut, de daaraan gekoppelde goederen/diensten tegen deze vermelde prijs te leveren.<br> 2.2 Alle aanbiedingen van WantToKnow zijn vooralsnog vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden namelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product/dienst onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt na contact met de afnemer, een eventueel alternatief aangeboden. Een alternatief is terugstorting van het (vooruitbetaalde) aankoopbedrag op de rekening van de afnemer.<br> 2.3 Aangeboden artikelen die uit van de site zijn gehaald en daar niet meer zichtbaar zijn, kunnen niet worden nabesteld. Het verwijderen van de aanbieding van de site loopt gelijk met de geldigheidsduur van de aanbieding.<br> 2.4 Kortingsacties zijn enkel geldig binnen de daarvoor aangegeven looptijd, in het kader van artikel 2.3. Van aanbiedingen kan na afloop van de aanbiedingsperiode, dus niet met terugwerkende kracht gebruik worden gemaakt.</p> <p> <strong>3. Levering</strong> </p> <p>3.1 Voor enkelvoudige afleveringen onder het door WantToKnow bepaalde minimumbedrag berekenen wij administratie- en transportkosten. Deze bedragen en voorwaarden, zijn vermeld in deze voorwaarden en hiernaar wordt bij het bestellen/afrekenen van de goederen/diensten verwezen.<br> 3.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen absolute termijnen, doch indicatief. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering in de ogen van afnemer, zal deze WantToKnow schriftelijk in gebreke dienen te stellen.<br> 3.3 WantToKnow levert nooit producten/diensten, waarvan de prijzen op een aannemelijk te laag bedrag staan aangeboden zoals € 0,- (zie 2.2). De afnemer kan WantToKnow hier ook niet toe verplichten. Klaarblijkelijk zal door de redactie dan een té lage prijs zijn vermeld.</p> <p> <strong>4. Eigendom geleverde goederen</strong> </p> <p>4.1 De eigendom van de door WantToKnow aan afnemer geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van WantToKnow voldaan heeft. Over het algemeen zullen transacties worden uitgevoerd o.b.v. afnemerskrediet. (vooruitbetaling)<br> 4.2 Indien één van de partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van een faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, Of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding aan de wederpartij te zijn gehouden, onverminderd alle overige hem toekomende rechten. In het geval dat afnemer (nog) niet aan zijn financiële verplichting jegens WantToKnow voldaan heeft, blijven de goederen eigendom van WantToKnow en is WantToKnow onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich op dat moment bevinden.</p> <p> <strong>5. Prijzen</strong> </p> <p>5.1 Alle vermelde prijzen bij aanbiedingen zijn en worden in Euro’s vermeld en inclusief BTW.<br> 5.2 Berekening van de verkoopprijs van aan afnemer verkochte goederen, geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van aflevering. Deze clausule is alleen van kracht bij producten/diensten die onder de clausule van dagprijzen worden aangeboden.<br> 5.3 WantToKnow heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Zie in dezen ook artikel 3.3 Wanneer afnemer hierdoor zou worden benadeeld, wordt deze middels een e-mailbericht op de hoogte gesteld. De afnemer heeft dan het recht de betreffende bestelling te annuleren.</p> <p> <strong>6. Betalingsconditie en betaling</strong> </p> <p>6.1 Betaling van de door WantToKnow geleverde goederen dient aan WantToKnow te geschieden volgens de overeengekomen betalingsconditie. Meestal is deze gebaseerd op vooruitbetaling (afnemerskrediet).<br> 6.2 Daar waar van toepassing is WantToKnow gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen van afnemer te vorderen. Hieronder ook begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.<br> 6.3 WantToKnow verklaart dat wanneer afnemer een bestelling plaatst, diens private gegevens niet worden doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk gemeld, dat een derde leverancier de goederen/dienst(en) wél rechtstreeks zal leveren aan afnemer. In dat geval is deze clausule onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de levering van de door afnemer bestelde goederen/diensten.</p> <p> <strong>7. Reclames en retourzendingen</strong> </p> <p>7.1 Afnemer dient zich, bij ontvangst van de door WantToKnow geleverde goederen, ervan te overtuigen dat de artikelen conform zijn bestelling en de door WantToKnow meegezonden paklijst zijn aangeleverd. dat het aantal in overeenstemming is met de vrachtdocumenten. Reclames dienen, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door afnemer schriftelijk aan WantToKnow ter kennis te worden gebracht. Reclame kan daarbij geen reden zijn tot opschorting van (nog niet voldane) betalingen van de door afnemer ontvangen en niet geretourneerde goederen.<br> 7.2 Indien de bestelling niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, mag deze de goederen binnen 14 dagen na aankoop retour zenden. De transportkosten van retourzendingen zijn op kosten van afnemer.</p> <p> <strong>8. Overmacht</strong> </p> <p>8.1 WantToKnow is niet aansprakelijk indien de aflevering van de door hem aan afnemer uit te leveren goederen door overmacht wordt verhinderd. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, inzake waarvan WantToKnow in redelijkheid geen verwijt treft. Zoals natuur- en andere rampen, werkstakingen, langzaam-aan-acties, alsmede elke verhindering die de toeleveranciers van de door WantToKnow aangeboden goederen/diensten betreffen.</p> <p> <strong>9. Garantie</strong> </p> <p>Voor alle artikelen die de afnemer bij WantToKnow koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer de afnemer een artikel ontvangt, waarbij dit niet het geval is, biedt WantToKnow de afnemer zo snel mogelijk een passende oplossing. Dit kan zijn terugbetaling van het aankoopbedrag of het zenden van een vervangend, correct werkend exemplaar.<br> 9.1 Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie van toeleveranciers van WantToKnow. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het betreffend geleverde artikel. WantToKnow zal zich inspannen om deze extra garantie beknopt bij haar aanbieding van het betreffende product te vermelden.</p> <p> <strong>10. Geschillen</strong> </p> <p>10.1 Zou een bepaling, of een aanvulling c.q. wijziging daarop, van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden rechtsgeldig. De bepaling, die niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de niet-rechtsgeldige bepaling het dichtst benadert.<br> 10.2 Geschillen voortvloeiend uit de tussen afnemer en WantToKnow gesloten koopovereenkomst, zullen -indien nodig- worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.</p> <p> <strong>11. Toepasselijk recht</strong> <br> Op alle door WantToKnow gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.</p> <p> <small>Advertentie</small> </p> WantToKnow Nieuwsbrief<strong>Gratis in je mail: élke maandagochtend. 'n Overzicht van de laatste artikelen.</strong>E-mailadresInschrijven Quote van de week <blockquote> <p> </p> <p>Intelligente mensen neigen ernaar, om minder vrienden te hebben dan de gemiddelde mens. Hoe slimmer je bent, des te selectiever je wordt.</p> <p> </p> <cite>Nikola Tesla (1856-1943), fysicus, uitvinder</cite> </blockquote> WantToKnow Aanbieding Fonoforese, leer professioneel helen met geluidsfrequenties..! <p>Op veler verzoek herhalen we onze aanbieding met de unieke frequentie-stemvorken. Deze heling- en stimulatiemethode staat bekend als ‘Fonoforese’ en is een wereld op zich. Gebaseerd op de idee, die alle natuurkundigen toepassen, namelijk, dat onze kosmos en álle levende organismen bestaan uit frequenties/trillingen. Een bijna magische gedachte, die echter volstrekt de kern raakt van ons bestaan. Fonoforese is de techniek die zich bezig houdt met het helen van levende organismen, door één bepaalde frequentie of combinatie van frequenties te gebruiken als middel. Daartoe zijn deze bijzondere Fonoforese-stemvorken vervaardigd door zéér vakbekwame vaklieden. Wij stelden een prachtige aanbieding samen, die we je -mits op tijd besteld- vóór Kerst nog kunnen leveren. Neem in ieder geval een kijkje om je te informeren over deze magische kennis en kunst van frequenties.. …</p> Bestel direct WantToKnow Aanbieding Koraalmineralen: verborgen fundament van ’t menselijk lichaam.. <p>Onder de zuidwestelijke staart van het hoofdeiland van Japan, ligt een cluster van kleinere eilandjes. Een van de grotere eilanden van deze eilandengroep, met een eigen cultuur en ecosysteem, heet Okinawa. Het is een van de weinige zogenaamde ‘Blue Zones’, een gebied, waar de mensen er bijzonder gezond zijn en een lang leven genieten. Sinds eeuwen staat het eiland al bekend als het ‘Eiland van de Onsterfelijken’, omdat mensen er minder last hebben van kanker, hartziekte en dementie. Op deze eilandengroep, wonen bijvoorbeeld de oudste vrouwen ter wereld. Je zou zeggen: “Dan zit dáár iets in het water..!” En grappig genoeg klopt dat volledig. maar dan niet in het drinkwater..! We hebben het over een uiterst zeldzaam en beschermd koraal, in het zeewater bij Okinawa, dat qua bouwstoffen, voor 80% overeenkomt met de menselijke botstructuur..! Lees verder voor alle info – Let op: de aanbieding is geldig t/m 22 december! – …</p> Bestel direct <p> </p> <p> <small>Advertentie</small> </p> WantToKnow Boekentip Aanrader: de appelazijn-encyclopedie..! <i> </i> Door GuidoJ. <i> </i> 23 augustus 2020 <p>Een prachtig, volledig boek -met recht een encyclopedie genoemd- met alle informatie over een natuurproduct dat wellicht ‘onder je neus’ te vinden is, maar waarvan je de krachtige genezende werking nog niet kent. Daarover gaat dit boek, dat begint met de lange geschiedenis van het gebruik van appelazijn -want daar hebben we het over- en een boek dat de wetenschap achter de vele voordelen onderzoekt. Maar ook hoe je de beste appelazijn kunt kiezen en hoe je het zelfs thuis kunt maken..! Vergis je niet in appelazijn. het is één van de meest krachtige natuurlijke power-boosters die we kennen. Een complete A-tot-Z-gids die je laat zien hoe je appelazijn kunt gebruiken, om meer dan 80 veel voorkomende gezondheidsproblemen te voorkomen en/of te keren. Je zou je zelfs kunnen afvragen, hoe je het zónder appelazijn hebt gedaan..! Kijk naar dit spetterende verhaal over ‘de appel’ die niet ver van de gezondheidsboom valt: appelazijn.. …</p> <i> </i> Geplaatst in Boeken<i> </i> Gelabeld met Duurzaam, Gezondheid, Inspiratie, scheppingskracht, Wetenschap <i> </i> Reageer Meelezen, meeleven Manifestatie van de ‘Bron van Creatie’..! <i> </i> Door GuidoJ. <i> </i> 8 december 2020 <p>Het ‘hangt’ bijna letterlijk in de lucht. The winds of change, de verandering, die ons dwingt te veranderen, te transformeren, naar een diepere expressie van onsZelf. Wazige woorden wellicht voor menigeen, maar zoals zo vaak, gaat ook dit artikel rondom de energetische transformatie waar we midden in zitten, over ongrijpbare grootheden, die velen kunnen voelen als energie-om-hen-heen.. Kosmische energie die het Aardse veld binnen stroomt en ‘intelligent bewust’ van nature is. Een vertaalslag van de expressie van deze bewuste velden, naar ‘gewonen-mensen-taal’ wordt gemaakt door mediums, zoals o.a. de Amerikaanse Judith Moore. Deze doorgeving is daar weer een prachtig-krachtig voorbeeld van. Over de bijzondere 21ste december die eraan komt, waarover we al schreven in de zin van de winterstolstice en de conjunctie van Saturnus en Jupiter op die datum. Lees het verhaal en behoudt dátgene wat bij je resoneert. …</p> <i> </i> Geplaatst in Meelezen, meeleven<i> </i> Gelabeld met geloof, God, Inspiratie, Mensen, nieuw tijdperk, nieuwe aarde, scheppingskracht, Universum, wereldorde <i> </i> Reageer <p> <small>Advertentie</small> </p> Dankbaar voor deze site?&lt;div class="pt-form-alert"&gt;Voor dit formulier is JavaScript nodig. activeer dit in de browser.&lt;/div&gt;<strong>Kun jij WantToKnow een handje helpen? Doneer een kleine gift! Klik op de banner hierboven. Of voor directe actie:</strong>DonerenDonatie € 0,00Doneren <p> <small>Advertentie</small> </p> <p> <small>Advertentie</small> </p> WantToKnow-poll <p> </p> <p> </p> Ik geloof dat de partij en regeringsleden van president Trump, in staat zullen zijn verkiezingsfraude aan te tonen <ul> <li> Ik weet het niet/heb hierover geen mening</li> <li> Ja, dat geloof ik. In een mate waarin hij blijft regeren</li> <li> Nee, ik denk dat het niet zal gaan lukken. Biden wordt president</li> <li> Ja, ik denk het wel, maar het zal niet genoeg zijn om nog 4 jaar te regeren</li> </ul> Bekijk de resultaten &nbsp;Laden ... <p> <small>Advertentie</small> </p> <p> <small>Advertentie</small> </p> Titel<ul> <li>COVID-19 EN DE WERELD ERNA€23,83Buy it now</li> <li>Aloë arborescens tegen kanker€18,77Buy it now</li> <li>Aloe is geen medicijn ... maar geneest!€18,43Buy it now</li> <li>Corona, vals alarm?€18,96Buy it now</li> <li>Hugo - Ik ben ook jouw soldaat niet€19,45Buy it now</li> <li>Plague of Corruption€23,29Buy it now</li> <li>Op zoek naar antwoorden€20,42Buy it now</li> <li>Uiteindelijk komt alles goed€17,02Buy it now</li> <li>Je gezicht als spiegel van je gezondheid€27,72Buy it now</li> </ul> WantToKnow Bookshop <p> <small>Advertentie</small> </p> Recente reacties <ul> <li> Laatste 8 </li> <li> 9 - 16 </li> <li> 17 - 24 </li> </ul> <strong>Salal</strong> <small>reageert op:</small> De realiteit van Illusie..! <p>Als je eventjes googled, dan vind je d'r zo.…</p> <strong>John Consemulder</strong> <small>reageert op:</small> COVID-19 en de wereld erna.. <p>https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2239332691…</p> <strong>Sw Anand Coen</strong> <small>reageert op:</small> De realiteit van Illusie..! <p>Hallo Harriet, je begint met de bewering, dat het bewustzijn…</p> <strong>John Consemulder</strong> <small>reageert op:</small> COVID-19 en de wereld erna.. <p>Wacht even... Onze Roverheid heeft het toch steeds over 'oms…</p> <strong>John Consemulder</strong> <small>reageert op:</small> COVID-19 en de wereld erna.. <p>Breaking News (pas op: bevat satire!)! Landelijk geldt voor…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> 2 Verplegenden in UK doodziek na Pfizer-vaccin..! <p>Het zou mij niet verbazen als dat die prikken al tijden tevo…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Robert Kennedy jr: “NEEM HET COVID-VACCIN NIET!” <p>#NOCONSENT !!!!!…</p> <strong>ikzie</strong> <small>reageert op:</small> Over de Kracht-van-heelheid.. <p>Shit , ik mis een paar woorden in mijn berichtje hier boven.…</p> <strong>ikzie</strong> <small>reageert op:</small> Over de Kracht-van-heelheid.. <p>Arend ,het schrijven van jou&gt;&gt;Het Licht in mijn ziel…</p> <strong>Tara</strong> <small>reageert op:</small> De realiteit van Illusie..! <p>Lieve Harriet, dank wederom voor je artikel en je uitleg, ik…</p> <strong>PieterZ</strong> <small>reageert op:</small> Mag ik iets vragen over dat ‘mondkapje’..? <p>Overheid verplicht mondkapjes, deze zijn potentieel ongezond…</p> <strong>Sub Rosa</strong> <small>reageert op:</small> Robert Kennedy jr: “NEEM HET COVID-VACCIN NIET!” <p>Gezien de personen met afwijkende meningen (sic) m.b.t. de C…</p> <strong>an argie</strong> <small>reageert op:</small> Robert Kennedy jr: “NEEM HET COVID-VACCIN NIET!” <p>even over PCR testen... EEN DIAGNOSE MAG ALLEEN WORDEN GESTE…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Liefde &amp. Angst.. <p>Wat nou als ook maar de helft van dit aanstaande gebeuren zo…</p> <strong>Sub Rosa</strong> <small>reageert op:</small> COVID19-maatregelen maken ons ON-menselijk..! <p>Het leven wordt ons inderdaad onmogelijk gemaakt. En het doe…</p> <strong>Sw Anand Coen</strong> <small>reageert op:</small> Ontmoeting met SATURNUS &amp. JUPITER… <p>De conjunctie van Jupiter en Saturnus is niet zo zelden als…</p> <strong>Sub Rosa</strong> <small>reageert op:</small> Spreken we over de frauduleuze PCR-test..?? <p>Over Drosten en de PCR test zijn er nog andere aspecten die…</p> <strong>Sub Rosa</strong> <small>reageert op:</small> Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!! <p>Akoeta, Een goede speurder moet m.i de meest uiteenlopende b…</p> <strong>akoeta</strong> <small>reageert op:</small> Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!! <p>Wat een goede vondst Rosa, niet te geloven, iedereen lacht i…</p> <strong>Tiny</strong> <small>reageert op:</small> Trans-humaan? Of blijf je ‘gewoon’ mens….? <p>Ondertussen heb ik een antwoord op mijn bedenking gevonden o…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Ontmoeting met SATURNUS &amp. JUPITER… <p>https://www.youtube.com/watch?v=oPK7ZF6jfJE&amp;ab_channel=d…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Ontmoeting met SATURNUS &amp. JUPITER… <p>https://www.youtube.com/watch?v=VlrQ-bOzpkQ&amp;ab_channel=F…</p> <strong>Sub Rosa</strong> <small>reageert op:</small> Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!! <p>De geest , of duidelijker gezegd, de duivel is uit de fles.…</p> <strong>inhetmeer</strong> <small>reageert op:</small> Rutte onder ede en z’n actuele manipulatie! <p>Ah.....ik betaal dus belasting aan handlangers van een terro…</p> <strong>Lokiban</strong> <small>reageert op:</small> Ontmoeting met SATURNUS &amp. JUPITER… <p>Volgens ene Martin Kenny, gaan we op 21 december het verlate…</p> <strong>VrijeVogel</strong> <small>reageert op:</small> Spreken we over de frauduleuze PCR-test..?? <p>Zie voor hoe de vork werkelijk in elkaar zit wat betreft vir…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Spreken we over de frauduleuze PCR-test..?? <p>Gezien het feit dat de PCR tests waardeloos gebleken zijn, z…</p> <strong>Fish61</strong> <small>reageert op:</small> De PCR-idiotie bevestigd door Koopmans..! <p>Wat een zwendel! Ongelofelijk dat het grootste gedeelte van…</p> <strong>Tara</strong> <small>reageert op:</small> Tirannen regeren een volk zonder kennis en wapens… <p>Philo, wat een prachtig artikel en zooo ontzettend juist, ke…</p> <strong>Salal</strong> <small>reageert op:</small> Je gezicht als spiegel van je gezondheid.. <p>Ook de celzout therapie maakt gebruik van gezichtsdiagnostie…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Spreken we over de frauduleuze PCR-test..?? <p>Vanaf het eerste moment waarvan ik kennis nam van het feit d…</p> <strong>robvdz</strong> <small>reageert op:</small> Vrije Journalistiek en de brief aan de regering!! <p>Als de waarheid niet vrij is, dan is de vrijheid niet waar!…</p> <p> <small>Advertentie</small> </p> WantToKnow.nl <p>WantToKnow.nl, for those who want to know. WantToKnow is een toonaangevende website over alles wat u niet of nauwelijks in de mainstream media hoort, ziet of leest.</p> <ul> <li> <i> </i> Nieuws</li> <li> <i> </i> Inspiratie</li> <li> <i> </i> Gezondheid</li> <li> <i> </i> Politiek</li> <li> <i> </i> Universum</li> <li> <i> </i> Overige</li> </ul> <ul> <li> <i> </i> Over ons</li> <li> <i> </i> Contact WantToKnow</li> <li> <i> </i> Veel Gestelde Vragen</li> <li> <i> </i> Wat jij kunt doen</li> <li> <i> </i> Sponsor WantToKnow.nl</li> <li> <i> </i> Algemene voorwaarden</li> </ul> <ul> <li> <i> </i> Facebook</li> <li> <i> </i> Twitter</li> <li> <i> </i> Contact</li> </ul> <ul> <li>© 2008-2020 WantToKnow.nl</li> <li>WordPress powered</li> <li>Tip de redactie</li> <li>Adverteerders</li> <li>Cookies</li> <li>Privacy policy</li> </ul> × Hartelijk dank voor uw aanvraag. <p>Uw aanvraag is in goede orde ontvangen.</p> <i> </i> <i> </i> <i> </i> <i> </i>
Comments:
On 2019-04-02 11:52:49 UTC, Yannick WTK wrote:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Dolphins and Whales Publishing

1. Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen

1.1 Dolphins and Whales Publishing bv is uitgever van de website www.WantToKnow.nl. (hierna te noemen WantToKnow) Gevestigd te Haarlem. (Postadres PB 406 / 2100 AK Heemstede. KvK Amsterdam onder nr .34096846 0000
1.2 Afnemer: de (rechts)persoon met wie WantToKnow een overeenkomst van koop en verkoop heeft gesloten, in het kader van en met betrekking tot, door WantToKnow aangeboden en te leveren goederen en/of diensten. Dit op basis van de aanbieding op genoemde site en/of persoonlijk toegezonden aanbiedingen.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle door WantToKnow gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het tonen van een prijs door WantToKnow aan afnemer verplicht eerste partij niet absoluut, de daaraan gekoppelde goederen/diensten tegen deze vermelde prijs te leveren.
2.2 Alle aanbiedingen van WantToKnow zijn vooralsnog vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden namelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product/dienst onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt na contact met de afnemer, een eventueel alternatief aangeboden. Een alternatief is terugstorting van het (vooruitbetaalde) aankoopbedrag op de rekening van de afnemer.
2.3 Aangeboden artikelen die uit van de site zijn gehaald en daar niet meer zichtbaar zijn, kunnen niet worden nabesteld. Het verwijderen van de aanbieding van de site loopt gelijk met de geldigheidsduur van de aanbieding.
2.4 Kortingsacties zijn enkel geldig binnen de daarvoor aangegeven looptijd, in het kader van artikel 2.3. Van aanbiedingen kan na afloop van de aanbiedingsperiode, dus niet met terugwerkende kracht gebruik worden gemaakt.

3. Levering

3.1 Voor enkelvoudige afleveringen onder het door WantToKnow bepaalde minimumbedrag berekenen wij administratie- en transportkosten. Deze bedragen en voorwaarden, zijn vermeld in deze voorwaarden en hiernaar wordt bij het bestellen/afrekenen van de goederen/diensten verwezen.
3.2 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen absolute termijnen, doch indicatief. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering in de ogen van afnemer, zal deze WantToKnow schriftelijk in gebreke dienen te stellen.
3.3 WantToKnow levert nooit producten/diensten, waarvan de prijzen op een aannemelijk te laag bedrag staan aangeboden zoals € 0,- (zie 2.2). De afnemer kan WantToKnow hier ook niet toe verplichten. Klaarblijkelijk zal door de redactie dan een té lage prijs zijn vermeld.

4. Eigendom geleverde goederen

4.1 De eigendom van de door WantToKnow aan afnemer geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van WantToKnow voldaan heeft. Over het algemeen zullen transacties worden uitgevoerd o.b.v. afnemerskrediet. (vooruitbetaling)
4.2 Indien één van de partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van een faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, Of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding aan de wederpartij te zijn gehouden, onverminderd alle overige hem toekomende rechten. In het geval dat afnemer (nog) niet aan zijn financiële verplichting jegens WantToKnow voldaan heeft, blijven de goederen eigendom van WantToKnow en is WantToKnow onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich op dat moment bevinden.

5. Prijzen

5.1 Alle vermelde prijzen bij aanbiedingen zijn en worden in Euro’s vermeld en inclusief BTW.
5.2 Berekening van de verkoopprijs van aan afnemer verkochte goederen, geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van aflevering. Deze clausule is alleen van kracht bij producten/diensten die onder de clausule van dagprijzen worden aangeboden.
5.3 WantToKnow heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Zie in dezen ook artikel 3.3 Wanneer afnemer hierdoor zou worden benadeeld, wordt deze middels een e-mailbericht op de hoogte gesteld. De afnemer heeft dan het recht de betreffende bestelling te annuleren.

6. Betalingsconditie en betaling

6.1 Betaling van de door WantToKnow geleverde goederen dient aan WantToKnow te geschieden volgens de overeengekomen betalingsconditie. Meestal is deze gebaseerd op vooruitbetaling (afnemerskrediet).
6.2 Daar waar van toepassing is WantToKnow gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen van afnemer te vorderen. Hieronder ook begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
6.3 WantToKnow verklaart dat wanneer afnemer een bestelling plaatst, diens private gegevens niet worden doorgegeven aan derden. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk gemeld, dat een derde leverancier de goederen/dienst(en) wél rechtstreeks zal leveren aan afnemer. In dat geval is deze clausule onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van de levering van de door afnemer bestelde goederen/diensten.

7. Reclames en retourzendingen

7.1 Afnemer dient zich, bij ontvangst van de door WantToKnow geleverde goederen, ervan te overtuigen dat de artikelen conform zijn bestelling en de door WantToKnow meegezonden paklijst zijn aangeleverd; dat het aantal in overeenstemming is met de vrachtdocumenten. Reclames dienen, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door afnemer schriftelijk aan WantToKnow ter kennis te worden gebracht. Reclame kan daarbij geen reden zijn tot opschorting van (nog niet voldane) betalingen van de door afnemer ontvangen en niet geretourneerde goederen.
7.2 Indien de bestelling niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, mag deze de goederen binnen 14 dagen na aankoop retour zenden. De transportkosten van retourzendingen zijn op kosten van afnemer.

8. Overmacht

8.1 WantToKnow is niet aansprakelijk indien de aflevering van de door hem aan afnemer uit te leveren goederen door overmacht wordt verhinderd. Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden, inzake waarvan WantToKnow in redelijkheid geen verwijt treft. Zoals natuur- en andere rampen, werkstakingen, langzaam-aan-acties, alsmede elke verhindering die de toeleveranciers van de door WantToKnow aangeboden goederen/diensten betreffen.

9. Garantie

Voor alle artikelen die de afnemer bij WantToKnow koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer de afnemer een artikel ontvangt, waarbij dit niet het geval is, biedt WantToKnow de afnemer zo snel mogelijk een passende oplossing. Dit kan zijn terugbetaling van het aankoopbedrag of het zenden van een vervangend, correct werkend exemplaar.
9.1 Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie van toeleveranciers van WantToKnow. Een fabrieksgarantie is een extra garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het betreffend geleverde artikel. WantToKnow zal zich inspannen om deze extra garantie beknopt bij haar aanbieding van het betreffende product te vermelden.

10. Geschillen

10.1 Zou een bepaling, of een aanvulling c.q. wijziging daarop, van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden rechtsgeldig. De bepaling, die niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de niet-rechtsgeldige bepaling het dichtst benadert.
10.2 Geschillen voortvloeiend uit de tussen afnemer en WantToKnow gesloten koopovereenkomst, zullen -indien nodig- worden voorgelegd aan de Rechtbank te Haarlem dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11. Toepasselijk recht
Op alle door WantToKnow gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.

On 2020-12-14 21:30:36 UTC, michielbdejong Staff wrote:

Crawled, old length: 25895, new length: 23020

On 2020-12-15 01:52:41 UTC, michielbdejong Staff wrote:

Crawled, old length: 23020, new length: 22984